Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Meester van Wezel. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van maart 2019.

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Advocatenkantoor Meester van Wezel: de eenmanszaak van mevrouw mr. T.K. van Wezel gevestigd te Geldrop.
b. Opdrachtgever: de contractspartij van Advocatenkantoor Meester van Wezel
c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Meester van Wezel.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Advocatenkantoor Meester van Wezel voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief BTW.

  1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Advocatenkantoor Meester van Wezel en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
b. Advocatenkantoor Meester van Wezel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten.

  1. Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Advocatenkantoor Meester van Wezel is aanvaard. Advocatenkantoor Meester van Wezel kan daarbij enkel worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen nadat de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door Advocatenkantoor Meester van Wezel is ontvangen, terwijl tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt.
b. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor Meester van Wezel, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
c. De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis is maar een inspanningsverbintenis. Advocatenkantoor Meester van Wezel kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
d. Advocatenkantoor Meester van Wezel is verder gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van cliënt. Advocatenkantoor Meester van Wezel is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
e. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

  1. Waarneming

Het Kantoor is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de opdracht namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden in te schakelen. Het Kantoor wordt daarbij (geacht) door de Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) om namens deze aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen te aanvaarden. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Bij iedere opdracht zoals die door een advocaat van Advocatenkantoor Meester van Wezel is aanvaard, bestaat de mogelijkheid tot waarneming of vervanging door een advocaat binnen of buiten het kantoor, als dit niet anders mogelijk is. Dit wordt voor zover mogelijk besproken met opdrachtgever.

  1. Honorarium

a. Advocatenkantoor Meester van Wezel brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Als honorarium hanteert Advocatenkantoor Meester van Wezel een uurtarief (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.
c. Advocatenkantoor Meester van Wezel biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien cliënt hiervoor in aanmerking wenst te komen dient cliënt dit met Advocatenkantoor Meester van Wezel overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

  1. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Advocatenkantoor Meester van Wezel namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.
b. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Advocatenkantoor Meester van Wezel aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Advocatenkantoor Meester van Wezel is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en eventuele verschotten en griffierechten.
c. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

  1. Bewaartermijn

a. Dossiers zullen gedurende vijf jaren na afronding worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Advocatenkantoor Meester van Wezel voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
b. Op verzoek van opdrachtgever  kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Advocatenkantoor Meester van Wezel zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.
c. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Advocatenkantoor Meester van Wezel zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

  1. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Meester van Wezel voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Meester van Wezel gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van het kantoor komt.
b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Meester van Wezel beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van € 5.000,–, behoudens opzet of grove schuld.

  1. Klachtenregeling

Advocatenkantoor Meester van Wezel hanteert een kantoorklachtenregeling conform hetgeen verplicht gesteld is door de Nederlandse Orde van Advocaten, waarbij een externe klachtenfunctionaris wordt ingeschakeld, conform het bepaalde in de kantoorklachtenregeling.

  1. Privacy

Advocatenkantoor Meester van Wezel verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van Advocatenkantoor Meester van Wezel is raadpleegbaar op onze website.