Privacy Statement

Advocatenkantoor Meester van Wezel respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

Met het onderstaand wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens advocatenkantoor Meester van Wezel verwerkt.

Advocatenkantoor Meester van Wezel verwerkt de hierbij genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Verlenen van juridische diensten
  • Innen van declaraties
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing
  • Voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Advocatenkantoor Meester van Wezel hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

In het geval het kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal advocatenkantoor Meester van Wezel in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Advocatenkantoor Meester van Wezel bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet,-en regelgeving is vereist.

Advocatenkantoor Meester van Wezel heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mevrouw mr T.K. van Wezel

Aldus op  maart 2019 vastgesteld.